Regulamin sklepu

1.DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.spiworkidowozka.pl;

1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.spiworkidowozka.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy "Śpiworki do wózka" a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.spiworkidowozka.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.spiworkidowozka.pl, prowadzony jest przez P.H.U. "Asmir" Joanna Rak-Kulasiewicz, ul. Szczecińska 18/32, 84-230 RUMIA, NIP 843-146-45-01.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.7. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

2.8. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

3.ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

3.5. "Śpiworki do wózka" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez "Śpiworki do wózka" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię "Śpiworki do wózka",

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody "Śpiworki do wózka".

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla "Śpiworki do wózka",
e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.spiworkidowozka.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia,
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują),
c) Wybranej metody płatności,
d) Wybranego sposobu dostawy,
e) Adresu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze "Śpiworki do wózka" Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym P.H.U. Asmir Joanna Rak-Kulasiewicz (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry) lub złożenia Zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej, chyba, że towar jest sprowadzany na zamówienie Klienta. Wówczas o terminie wysyłki Klient jest informowany indywidualnie przez Sklep.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.

6.CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Towarów dotyczą jednostek miar sprzedawanych Towarów, których zawartość jest opisana przy każdym z wyświetlanych na stronach Sklepu Towarze.

6.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:

  • Przelewem na numer konta bankowego: mBank 03114020040000340272307534
  • Za pośrednictwem przesyłki pobraniowej przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Towarami.
  • Poprzez serwis Dotpay (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay)

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować P.H.U. "Asmir" Joanna Rak-Kulasiewicz, ul. Szczecińska 18/32, 84-230 RUMIA, tel. 609 699 814, e-mail: sklep@spiworkidowozka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres P.H.U. "Asmir" Joanna Rak-Kulasiewicz, ul. Szczecińska 18/32, 84-230 RUMIA niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.8 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.9 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1 Wszystkie produkty sprzedawane przez "Śpiworki do wózka" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8.2. "Śpiworki do wózka" jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: P.H.U. "Asmir" Joanna Rak-Kulasiewicz, ul. Szczecińska 18/32, 84-230 RUMIA lub e-mail: sklep@spiworkidowozka.pl "Śpiworki do wózka" zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. "Śpiworki do wózka" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić "Śpiworki do wózka" o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres "Śpiworki do wózka" podany w niniejszym Regulaminie, e-mailowo na adres: sklep@spiworkidowozka.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. "Śpiworki do wózka" zobowiązują się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

10.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

10.2. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez "Śpiworki do wózka" serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych, oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od "Śpiworki do wózka".

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Śpiworki do wózka", a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.